Barn og mor - Juridisk vejledning til mødre om deres børn
Forældremyndigheden

Som mor vil man altid sit barn det bedste. Når man er mor får man automatisk forældremyndigheden, hvorved der medfølger nogle forpligtelser. Disse forpligtelser indebærer, at du skal drage omsorg om dit barn og du skal træffe beslutninger for dit barn.

Oftest deles forældremyndigheden med en anden person, hvilket kan være en far eller en medmoder. Når flere personer har forældremyndighed, kaldes det juridisk for fælles forældremyndighed. Er der fælles forældremyndighed, får dette betydning for de beslutninger du som moder kan træffe for dit barn, hvilket du kan se mere om længere nede.

Forældremyndigheden kan ligeledes overføres eller ophæves ved særlige situationer. Dette kan du læse mere om her.


Omsorgspligten

Pligten og ansvaret går ud på at drage omsorg overfor barnet i materiel henseende ved, at barnet får tilstrækkelig mad, husly, varme, tøj, pleje i sygdomstilfælde osv. Du skal ligeledes sørge for, at din barn er trygt og ikke er udsat for trusler. 

Denne omsorg skal svare til din og barnets stilling og økonomiske vilkår. Pligten består uafhængigt af, om indehaveren selv har forsørgelsespligten for barnet og derfor selv endeligt skal bekoste udgifterne. Omsorgspligten er ikke det samme som en forsørgelsespligt, men forældremyndighedens indehaver vil i kraft af reglerne i børneloven oftest også selv have forsørgelsespligten over for barnet. Omsorgspligten indebærer endvidere pligten af mere ideel karakter, bestående i at sikre barnet en tilfredsstillende skolegang og en uddannelse efter dets evner, interesser og ønsker, i at udvikle barnet til social tilpasning med andre mennesker, i at stimulere det til at optage almene kundskaber og ikke mindst i at tilvejebringe tryghed i barnets tilværelse.


Beslutninger

Som mor er man nødsaget til at træffe beslutninger for sit barn. Dette kan siges både at følge af almindelig fornuft, men det følger ligeledes af loven. 

Loven opdeler de forskellige beslutninger, hvorefter nogle beslutninger træffes i fællesskab og nogle beslutninger træffes af en bestemt forældre:


  • Væsentlige beslutninger
                Træffes: i fælleskab af forældrene

                Omfatter beslutninger om: Barnets navn, værgemål,   
                skolevalg, videreuddannelse, ægteskab, pas, risikobetonet  
                fritidsaktiviteter mv. (listen er ikke udtømmende)

_________________________________________________________
  • Bopælsbeslutninger
                Træffes: af den som har bopælsretten
               
                Omfatter beslutninger om: Direkte daglig omsorg såsom 
                hvilket tøj barnet skal have på, hvad barnet skal spise mv.,
                generelle fritidsaktiviteter, flytning indenlandsk mv. (listen er 
                ikke udtømmende). 
                Generelt kan beslutningerne her karakteriseres som hørende 
                til den barnets hverdag der dog ikke er omfattet af væsentlige
                beslutninger. 

_________________________________________________________
  • (Samværsbeslutninger)
                Træffes: af den som har ret til samvær

                Omfatter: Beslutninger i henhold til samværet. Dvs. mad, 
                drikke, tøj osv. ved samværet. 
                Generelt kan beslutningerne her karakteriseres som hørende
                til barnets omsorg under samværet. 


SiteBuilder drevet af  Vistaprint